Членство

В Сдружението могат да членуват български и чуждестранни юридически лица – търговски дружества, неправителствени организации, техни клонове и поделения, научни организации и организации, които се занимават с научно-развойна дейност и иновационни проекти, публични институции.

Приемането на нови членове на Сдружението се извършва по ред, установен от Управителния съвет на Сдружението. Кандидатът за член попълва заявление за членство по образец, в което се съдържа изявление, че е запознат и приема Устава за Сдружението, съгласен е с всички правила и нормативи на Сдружението и ще изпълнява решенията на ръководните органи на сдружението, както и редовно ще плаща дължимите имуществени вноски.