За нас

КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ е сдружение с нестопанска цел в частна полза, което е създадено за да постигне следните цели:

(1) Популяризиране на екологични средства за придвижване – в частност на електрическите велосипеди като средство за постигане на по-ниски норми на замърсяване, по-здравословен начин на живот и намаляване на транспортния трафик в градска среда.

(2) Реализиране на взаимодействие между търговски дружества, неправителствени организации и научни звена за подпомагане на производственото и технологичното развитие на малки и средни предприятия в сферата на производството на екологични средства за придвижване, както и разкриване на нови работни

(3) Обединяване усилията на членовете на клъстера за развитие на технологията за  производство в България и маркетингови стратегии за продажбите на екологични средства за придвижване – в частност на електрическите велосипеди в България, ЕС и трети страни.

(4) Подобрение на синергията между участниците в клъстера чрез:

–  създаване на стратегия за растеж на уастниците в клъстера;

–  подобряване на каналите за комуникация и споделяне на данни; информационно подпомагане и съдействие на фирмите от КМА за участие в съвместни програми и проекти съобразно изискванията на националните и европейски оперативни програми и фондове

– увеличаване  на броя участници и развитие на регионалното и трансгранично сътрудничество;

(5) Подкрепяне на предприемаческата инициатива за създаване на нови продукти и технологии, инфраструктура на клъстера, чрез съвместни инвестиции.

(6) Повишаване квалификацията и преквалификация на специалистите, служителите и мениджърите, работещи във фирмите – участници в клъстера.
(7) Сътрудничество на фирмите по въпроси на маркетинга, технологиите, информационното обслужване и рекламата, които са от общ интерес за всички членове на клъстера;

(8) Реализиране на международно сътрудничество със сродни организации.