Градската мобилност в ерата на споделената икономика

Повече от половината от глобалното население живее в градовете. Този процент достига 80% в Латинска Америка, вторият най-урбанизиран регион на планетата. Водена до голяма степен от нарастването на населението и търсенето на по-добри условия на живот и възможности за работа, тази тенденция се очаква да продължи.

Този бърз темп на урбанизация създава огромни социални и икономически предизвикателства, които застрашават икономическата и екологичната устойчивост на градовете. Разработването на нови технологии, които подобряват управлението на столичните райони и качеството на живот на техните жители, са от ключово значение за справяне с тези предизвикателства.

В един цифрово свързан свят гражданите имат капацитет да участват в развитието на градовете, като по този начин променят начина, по който се разбират и планират градовете. На база на основните положения на икономиката на сътрудничество – обмен и сътрудничество – градът на колаборацията свързва гражданите с процеса на вземане на решения в обществените дела, защитава правото на принос и споделяне и улеснява обмена на обучение и трансфер на умения, от своя страна насърчаване колективна визия на града. Придвижвайки се към иновативни публични политики, които включват гражданите като двигатели и участници на промените в техните общности, градовете на сътрудничество също ограничават класическата пропаст между гражданите и правителството.

Днес градовете на сътрудничество създават както публични, така и частни инициативи, които дават повече власт на гражданите с цел намаляване на социалните неравенства, подобряване на качеството на живот и насърчаване на цялостна визия на градските мрежи за справяне с проблемите, свързани с изменението на климата и социално-пространственото неравенство. Тези взаимодействия не само насърчават бизнес моделите, базирани на обмен, но също така се възползват от силата на колективната интелигентност и сътрудничество при намирането на решения на предизвикателствата на бързата урбанизация.

По-конкретно, икономиката на сътрудничество променя защо и как хората се придвижват из града: тя има тенденция да оптимизира индивидуалните транспортни разходи и да подобри градската мобилност. Докато въздействието на това явление се изучава в няколко града по света, изследванията на градските процеси, свързани с появата на платформи за дигитален транспорт в Глобалния юг, все още започват.

Открита процедура за избор на изпълнител

Клъстер Електромобилност обявява Процедура за избор на изпълнител с предмет:

Предоставяне на консултантски услуги по проект BG16RFOP002-2.009-0037-C01 по две обособени позиции.

Обособена позиция 1: Разработване на Стратегия за интернационализация на Клъстер „Електромобилност“

Обособена позиция 2: Проучване на конкретни чуждестранни пазарни ниши и сегменти, възможности за експорт и стъпване на нови пазари“

Можете да изтеглите документацията от тук.