Проект Защита на климата и електромобилност в Китай

Министерство на науката и технологиите на Китай реализира проект Защита на климата и електромобилност.

Контекст

На фона на огромен растеж на обемите на трафик, китайското правителство предприема действия на много нива за повишаване на енергийната ефективност в транспортния сектор и насърчаване на алтернативни системи на задвижване. В този контекст Китай избира електромобилността, не на последно място по причини на индустриалната политика. В комбинация с увеличеното производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, електромобилността предлага жизнеспособни средства за постигане на устойчива градска мобилност. Все още обаче никъде по света не съществуват съответни напълно разработени стратегии. Китай и Германия сключиха двустранно споразумение за сътрудничество, съгласно което проектът трябва да проучи потенциала на електромобилността за засилване на смекчаването на климатичните промени и опазването на околната среда.

Цел

Министерствата и водещите мозъчни тръстове имат на разположение стратегии за използване на потенциала на електромобилността за насърчаване на смекчаването на климатичните промени и опазването на околната среда в Китай. За тази цел са разработени пътни карти за развитие, които да позволят разпространението на технологията възможно най-ефективно.

Подход
Проектът идентифицира и оценява въздействието на електромобилността върху климата в Китай и работи с партньорите си за анализ на различни сценарии, като в процеса участват лидери от политиката, бизнеса и обществото. Получените сценарии описват варианти за навлизане на пазара с електрически превозни средства по климатично чист и екологичен начин. Те предлагат количествено описание на въвеждането на възобновяеми енергийни източници и интелигентното интегриране на електромобилността в Китай. Това дава основа за препоръки на политиката за оформяне на правната рамка и изпълнение на пилотни и демонстрационни проекти за интегриране на възобновяеми енергийни източници и ефективна инфраструктура за зареждане на батерии.

Съвместните проучвания и събития служат за изграждане на капацитета на китайските партньори за разработване на методически и правни основни рамки. Екологичното регулиране на транспортния сектор в Китай има за цел да предотврати увеличаване на емисиите на парникови газове чрез увеличеното използване на електрически превозни средства.

Проектът включва и проучване за осъществимост за национална система за рециклиране на акумулаторни батерии за електрически превозни средства в срока на приключване на проекта, заедно с препоръки за политики относно разработването на пилотни и демонстрационни проекти за прилагане на такава система в Китай.

Проектът подкрепя обмена на информация между Китай и Германия за тестове с подкрепа на екологичните изследвания. Проектът също така разработва насоки за общинските администрации за това как да насърчават електромобилността по подходящ за климата начин и да я интегрират в концепциите за устойчив градски транспорт. Партньорите по проекта използват тези насоки за съвместни информационни и обучителни събития. Акцентът продължава да е върху приложимостта на концепциите за използване на електрически превозни средства. Модифицираното поведение като споделяне на автомобили и обединяване на автомобили трябва да доведе до допълнителен принос към климата и опазването на околната среда.

Корпоративните партньорства с BMW Group, Daimler AG, Volkswagen Group China и Chang’an Auto поставиха основата на компаниите на китайския пазар да разглеждат резултатите от проекта като насоки за климатичните практики.

Китайските партньори са заинтересовани да използват процеса на анализ на сценариите като инструмент за изготвяне на препоръки за политика. Работейки с университета Tsinghua, проектът даде цялостна оценка на влиянието на климата и околната среда от електромобилността в Китай до 2030 г. В тази оценка партньорите препоръчват на китайския електроенергиен сектор да престане да разчита на електроцентрали, работещи на въглища, и че полагат се усилия за по-нататъшно развитие на технологията на батериите. Друга стъпка в проекта ще включва анализ на приноса на електрическите превозни средства за подобряване на качеството на въздуха, например в град Пекин.

С немска помощ Китай възнамерява да интегрира електрическите превозни средства в своите екологични и климатични стандарти. За тази цел партньорите по проекта сравняват и оценяват международните разпоредби за насърчаване на горивната ефективност на моторните превозни средства, ролята на електрическите превозни средства и допълнителни инструменти на политиката за повишаване на горивната ефективност на превозните средства.

Манифест на Eвропейската велосипедна федерация във връзка с евроизборите 2019


2020-те ще бъдат десетилетието, което предефинира мобилността. Приоритетите на миналия век вече не са приложими за днешна Европа, а гражданите и бизнеса повече от всякога изискват по-зелени, по-безопасни и по-здравословни места за живот и работа. Годината на европейските парламентарни избори 2019 представлява шанс за Европейския съюз и държавите-членки да се ангажират в голяма степен с промяна на парадигмата в политиките в областта на транспорта и мобилността, като дадат приоритет на ходенето, колоезденето, обществения транспорт и услугите за споделена мобилност спрямо използването на индивидуални автомобили.
Въпреки призивите на министрите на транспорта и околната среда на национално ниво, Европейския парламент и преди всичко гражданите на Европа, ЕС досега не е действал решително по отношение на колоезденето. Този манифест за избори следователно представя визия за по-активна, устойчива и безопасна Европа, която поставя активната мобилност – включително колоезденето – на върха на пирамидата за мобилност и предлага най-важните стъпки, които трябва да бъдат предприети на европейско равнище за подкрепа на национални, регионални и местни усилия за постигане на тази цел.

Защо колоездене?

Климат и околна среда
Ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 ° C ще бъде определящото предизвикателство на нашето време. Противно на всички други сектори на икономиката, емисиите на въглероден диоксид от транспорта все още надвишават 20% от нивата от 1990 г. насам.
Велосипедите произвеждат относително малко количество емисии на въглероден диоксид през целия си жизнен цикъл и представляват най-екосъобразния вид транспорт след ходенето пеш. При сегашните нива ние оценяваме, че колоезденето спестява 16 милиона тона въглероден диоксид на година, което е равно на годишните емисии на Хърватия. Увеличаването на броя на велосипедите значително увеличава тази полза. До 2030 г., ако броят на изминатите километри се удвои, ще бъдат спестени допълнителни 7 милиона тона въглероден диоксид годишно. Колоезденето също може да помогне на местните власти да спазват стандартите на ЕС за качество на въздуха. Гражданинът в стотици европейски градове все още диша мръсен въздух; Вследствие на това, всяка година на континента 400 000 души умират преждевременно.
Работни места
Като цяло, колоезденето осигурява 650 000 работни места в ЕС, най-вече в туристическия сектор и често групирани в икономически по-слабо развитите части на ЕС.
От тези работни места 90 000 са пряко ангажирани в производството на велосипеди, включително около 800 малки и средни предприятия, и общо произвеждат 13 милиона от 21 милиона велосипеди и електрически велосипеди, продавани всяка година в ЕС. Колоезденето също допринася за производителността в другите промишлености на ЕС, тъй като ползите за физическото и психическото здраве от пътуването с велосипеда до работното място създават еквивалента на 4,5 млрд. евро ползи за производителността.
Здраве
Като се има предвид ползата за здравето от повишената физическа активност, в момента се оценява, че колоезденето спестява 18 109 преждевременни смъртни случая годишно, изразяващи се в 52 млрд. евро годишно. Освен това, хората които се движат, имат намален риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет и някои видове рак, като оценките за ползите в ЕС са около 21 милиарда евро годишно. И обратно, в ЕС физическата неактивност се оценява на икономически разходи от 80 милиарда евро и се очаква да нарасне до 125 млрд. евро през 2030 г. Ако европейците карат само малко повече, това ще допринесе драматично за подобряване на общественото здраве.
Икономика
В инвестирането в колоезденето непрекъснато се увеличава съотношението цена- полза.
През 2014 г. във Великобритания е установено че всеки паунд , изразходван за колоездене, е допринесъл 5,50 паунда за социални придобивки. Подобни проучвания в Брюксел и Хелзинки, разглеждащи инвестициите в колоездене от 2002 до 2012 г., са установили, че инвестициите в колоезденето пораждат между 5 и 9 пъти по-висока цена.
В сравнителен смисъл, холандското проучване е установило, че годишните разходи за инфраструктура на потребител на велосипед са само 33 евро, докато за потребител на автомобил те струват 342 евро, т.е десетократна разлика.
4 политически цели за ЕС до 2030 г.
Eвропейската федерация на велосипедистите призовава Европейския съюз да си постави някои амбициозни цели, които да се постигнат до 2030 година. Постигането на тези постижими цели би могло да допринесе много за поставянето на европейската система за мобилност на по-устойчив път.

  1. Колоезденето трябва да бъде равностоен партньор в системата за мобилност, като потребителите да плащат пълните външни разходи за своя избор за мобилност и по-широките обществени ползи от активната мобилност да бъдат напълно интернализирани.
  2. Употребата на велосипеди в ЕС следва да се увеличи с 50% до 2030 г., като делът на велосипедния транспорт в разпределението по вид транспорт бъде най-малко 12%.
  3. Броят на смъртните случаи и тежките наранявания сред велосипедистите да бъде намалена наполовина до 2030 г.
  4. В проекта за колоездене в бюджета на ЕС за 2021—2027 г. да бъдат инвестирани 3 млрд. евро, а в следващия – 6 млрд. евро.

10 Препоръки

  1. Разработване на стратегия за широкомащабно разпространение на велосипедите в ЕС

Европейската комисия следва да приеме европейска стратегия за насърчаване на колоезденето.

Защо? Ако ЕС прие такава стратегия, тя ще подобри политическата видимост на велосипедистите и ще включи колоезденето във всички съответни политики (транспорт, фискална / финансова, регионална политика и т.н.). Eвропейската федерация на велосипедистите и партньорските организации демонстрираха това, когато публикуваха Стратегията за колоездене на Европейския съюз (EUCS), произтичаща от систематичен преглед на всички области на политиката, в компетентността на ЕС.

2. Поемане на ангажимент за промяна на вида транспорт

ЕС следва изрично да се ангажира с политики за модално прехвърляне, както за пътническия, така и за товарния транспорт, и да въведе цел за разделяне на транспорта в целия ЕС, която постига модален дял за колоездене от най-малко 12%, средно 0,48 пътувания на човек на ден.

Защо? Политиците трябва да се стремят да увеличат броя и дела на хората, които карат велосипед, тъй като при широк кръг от показатели колоезденето постига най-полезни резултати за гражданите от всички видове транспорт. Обратно на това, ако искаме да намалим задръстванията и да създадем по-здравословни и по-малко замърсени места за живот и работа, трябва да насърчаваме хората да спрат да използват колите си. Следователно модалният преход от използването на автомобила към използването на велосипеди постига и двете цели. Време е ЕС да излезе и да подкрепи пряко прехвърлянето на товари

3. Инвестиране на 3 млрд. Евро от фондовете на ЕС по проекти за колоездене

През следващия финансов период на ЕС (2021 – 2027 г.) трябва да бъдат инвестирани 3 млрд. Евро в колоездене. Това ще представлява едва 3% от 100-те млрд. Евро, предназначени за транспорта, с оглед на 6 млрд. Евро до 2030 г.

Защо? Сега 8% от хората в ЕС карат велосипед като най-разпространен вид транспорт. И все пак само 1,5% от сегашния 100-милиарден транспортен бюджет на ЕС се инвестира в проекти за колоездене. 3 милиарда евро за колоездене ще започнат да се занимават с неравномерното разпределение на бюджета за транспорт. В дългосрочен план 10% от транспортния бюджет на ЕС следва да се инвестира в колоездене, за да се създадат равни условия за всички видове транспорт.

4. Преодоляване измененията на климата и замърсяването на въздуха чрез колоездене

ЕС следва да отправя настойчиви препоръки към националните правителства как да разработват и прилагат стратегии на национално равнище за насърчаване на колоезденето, напр. в контекста на техните национални енергийни и климатични планове или национални стратегии за качеството на въздуха.

Защо? Велосипедите и другите форми на активен транспорт практически не отделят емисии на CO2 (e) или други замърсители, които са вредни за човешкото здраве. Повече колоездене ще направи много за преодотвратяване на 400 000 преждевременни смъртни случаи всяка година, причинени от лошото качество на въздуха

Повече колоездене биха имали подобно въздействие върху климата.

да се променят, тъй като всеки човек, който избира да се движи, а не кара, е по-малко кола на пътя. Удвояването на велосипеда в ЕС би спестило около 7 млн. Тона CO2 годишно.

Повече колоездене би имало подобно въздействие върху климатичните

промени, тъй като всеки човек, който избира да се движи, а не кара автомобил, представлява една кола по-малко на пътя. Удвояването на велосипедите в ЕС би спестило около 7 млн. тона CO2 годишно.

• Прилагане на нулева или намалени ставки на ДДС за продажбите на велосипеди

На държавите-членки следва да се разреши да налагат намалена или нулева ставка на ДДС както за конвенционални, така и за електрически асистираните велосипеди

Защо? Европейската комисия предлага държавите-членки да могат да начисляват намалена или 0% ставка на ДДС за електрически автомобили и конвенционални велосипеди, но електрически асистираните велосипеди не са включени. Няма причина за тази липса на паритет, е-велосипеди допринасят също като конвенционалните велосипеди, като същевременно правят велосипеда по-достъпен, напр. в хълмисти райони, за по-дълги пътувания, или за възрастни граждани.

6. Премахване на изискванията за застраховка гражданска отговорност за електрическите велосипеди

За велосипедите, оборудвани със леки електрически двигатели (Pedelec 25s, които осигуряват 250 вата мощност при въртене на педалите, ограничени в скоростта до 25 км/ ч), не трябва да има нови задължителни застрахователни изисквания.

Защо? Европейската комисия предложи всички електрически велосипеди да бъдат задължени да притежават автомобилна застраховка. Понастоящем държавите-членки ги третират като обикновени велосипеди, тъй като нивото на опасност за ползвателите на пътя е същото. Изискването за велосипеди Pedelec-25 да имат застраховка ще има голям отрицателен ефект върху броя на хората каращи велосипеди, тъй като изправя още една голяма бариера пред ползването на е-велосипеда мотор. За да се внесе яснота , над 95% от продадените електрически велосипеди всяка година са Pedelec 25s.

7. Законодателство за по-безопасни моторни превозни средства

За всички нови превозни средства трябва да се изисква да имат инсталирана интервенционна технология за ограничаване на скоростта (ISA).

Защо? ISA е евтина технология, която вече е инсталирана в много автомобили, за да подпомогне водачите да се движат под ограничената скорост. Изследванията сочат, че единствено тази мярка може да доведе до намаляване на смъртните случаи по европейските пътища с 20%, с над 1500 спасени на година животи.

8. Осигуряване на качествена велосипедна инфраструктура

Европейската комисия следва да разработи насоки за качеството на велосипедната инфраструктура.

Защо? За съжаление в ЕС се изграждат много инфраструктурни проекти, които създават пречки пред колоезденето или не са безопасни за използване от велосипедисти. Това се дължи на факта, че някои държави-членки нямат адекватни регламенти за инфраструктурата, за да осигурят безопасността на велосипедистите. ЕС еднозначно може да определи насоки за инфраструктурата, да подобри безопасността на уязвимите участници в пътното движение и по този начин да насърчи повече хора да карат велосипеди.

9. Интегриране на EuroVelo в мрежата TEN-T

Признаване на, европейската мрежа за дълги велосипедни маршрути, като част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Защо? EuroVelo представлява европейската мрежа от велосипедни маршрути с велосипедна инфраструктура, разположена във всяка държава-членка. Мрежата ще бъде с обща дължина над 70 000 км, но все още остава незавършена. За да довърши мрежата е важно ЕС да застане по-пълноценно зад проекта.

10. Законодателство за превоз на велосипеди във влакове

На всеки нов и ремонтиран влак трябва да има специално пространство за най-малко 8 велосипеда.

Защо? Комбинирането на различни транспортни средства е добър начин за замяна на пътуванията с кола.

За да се справи с това, Европейският парламент гласува в подкрепа на изискването за обособено пространство за 8 велосипеда на всички нови и ремонтирани влакове, но окончателното решение на европейските институции все още не е прието.

References

• WHO HEAT tool (www.heatwalkingcycling.org),. Zeebroeck, Charles. (2014). Impact et potentiel de l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale.

• Confederation of the European Bicycle Industry; European Bicycle Manufacturers Association. (2017, May). Employment Study EU Bicycle Industry. Retrieved from Confederation of the European Bicycle Industry: htp://www.conebi.eu/facts-and-figures/

• i Hendriksen, I., Simons, M., Garre, F., & Hildebrandt, V. (2010). The association between commuter cycling and sickness absence. doi:10.1016/j. ypmed.2010.05.007

• Haubold, Holger. (2019). The benefits of cycling, European Cyclists’ Federation. Brussels.

• ISCA, CEBR. (2015), The economic cost of physical inactivity in Europe. Retrieved from: https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download- report/ https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015).pdf

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Getting_Into_Gear_Cycling_For_The_2020s_ECF_Manifesto_2019_European_Parliament_Elections.pdf