Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Клъстер „Електромобилност“

Сдружение „Клъстер Електромобилност“ стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.009-0037-C01 „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Клъстер „Електромобилност“, съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 465 625.30 лв., от които 372 500.24 лв. безвъзмездна финансова помощ.
Общата цел на проекта е да насърчи изграждането и организационно-административното укрепване на Клъстер “Електромобилност”, с оглед удовлетворяването на потребността от ускоряване процеса на коопериране между членовете на сдружението, намаляване времето за изработка на общи клъстерни продукти, както и за увеличаване ефективността и добавената стойност за всички участници в сдружението“.

Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната основната цел на проекта, са:
• да допринесе за организационното укрепване и постигането на по-висока ефективност в координацията на клъстерните дейности;
• да осигури ползване на специализирани консултантски услуги за разработването на стратегия за интернационализация на клъстерните дейности – идентифициране на целевите пазари, потенциални клиенти, силни и слаби страни на продуктите от гледна точка на техния потенциал за реализация на пазара в ЕС;
• да предостави подкрепа за представяне на клъстера и неговите членове на международни изложения в Германия, Холандия, Швеция, Тайван, Китай и САЩ за предприятията от сектор на производство и търговия с електрически велосипеди.;
• да осигури увеличаване на производителността и по-ефективно използване на наличните ресурси.
• да осигури подкрепа на клъстера за навлизане на нови пазари;
• да се проведат информационни дни за представянето на клъстера, неговите дейности и продукти в 4 български града;
• да се повиши капацитета на административното тяло чрез участие в обучения, конференции и семинари.

Очаквани резултати:
– създаване на административно и експертно тяло за управление на дейността на клъстера;
– повишаване капацитета на административното тяло чрез участия в обучения, семинари и конференции;
– популяризиране на клъстерните продукти и услуги и представянето им пред потенциални клиенти и партньори в България и чужбина;
– разработена стратегия за интернационализация на клъстера и създаване на връзки с чуждестранни партньори и сродни организации
– придобиване на европейски клъстерен лейбъл;
– постигната по висока добавена стойност за членовете на клъстера чрез нарастване на производителността им и споделено използване на наличните ресурси.

 

––––– www.eufunds.bg –––––

 

Проект BG16RFOP002-2.009-0037-C01 „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Клъстер „Електромобилност , съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Клъстер Електромобилност търси да назначи персонал

Във връзка със стартирането на изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.009-0037-C01 „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Клъстер „Електромобилност“, съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер Електромобилност“ търси да назначи персонал на следните позиции:

 

Обявите са валидни до края на деня на 27. 12. 2017 г. Можете да разгледате всяка от обявите като последвате линковете по-горе.

 

––––– www.eufunds.bg –––––

 

Проект BG16RFOP002-2.009-0037-C01 „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Клъстер „Електромобилност , съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие